[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน Lamphun College Of Agriculture and Technology ::

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  
Simple Fade Slideshow Theme - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code
javascript
เมนูหลัก
เว็บไซต์หน่วยงาน
เว็บไซต์แผนกวิชา
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/พ.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
79 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
266 คน
สถิติเดือนนี้
4835 คน
สถิติปีนี้
11079 คน
สถิติทั้งหมด
11079 คน
IP ของท่านคือ 54.80.227.189
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรม Show and Share ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 1463 ] [ 11/ต.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินงานกิจกรรม Show and Share ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นำผลงาน โครงงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จัดทำขึ้น มาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559[ อ่าน : 1700 ] [ 11/ส.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระคุณของแม่ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 
ประชารัฐร่วมใจ สร้างห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยังยืน อำเภอแม่ทา[ อ่าน : 1437 ] [ 9/ส.ค./2559 ]
    ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ทา (ศป.ปส.อ.แม่ทา) ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานประชารัฐร่วมใจ สร้างห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยังยืน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้มีกลไก ระบบงาน และกระบวนการทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยย่าเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4   สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 1350 ] [ 9/ส.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา [ อ่าน : 1356 ] [ 14/ก.ค./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 พร้อมร่วมใจกัน ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุม สุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งได้เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
โครงการหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียนหน้าเสาธง[ อ่าน : 1439 ] [ 14/ก.ค./2559 ]
    ตามที่จังหวัดลำพูน โดยความเห็นชอบร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีโครงการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดลำพูน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน และมีโอกาสพบปะกับผู้บริหารและคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) ของแต่ละโรงเรียน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียน/นักศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ประจำปี 2559[ อ่าน : 1347 ] [ 14/ก.ค./2559 ]
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา –เอสโซ่ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดลำพูน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยการอาชีพป่าซ่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เพื่อเข้าสู่การประกวดแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยได้อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559[ อ่าน : 2044 ] [ 22/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสุริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หล่อหลอม กระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ในการเคารพ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน[ อ่าน : 1641 ] [ 22/มิ.ย./2559 ]
    ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนขึ้น ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อคัดเลือกตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 10 – 16 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 [ อ่าน : 1585 ] [ 1/มิ.ย./2559 ]
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญทางศาสนา และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>